Zasady wynagrodzenia

Temida

Zasady wynagrodzenia

Honorarium za usługi prawne jest ustalane z każdym klientem indywidualnie i dostosowane do jego potrzeb, koniecznego nakładu czasu pracy oraz stopnia zawiłości zleconej sprawy.

Kancelaria przewiduje następujące systemy rozliczenia:

System rozliczenia kwotowy:

Podstawowym sposobem określenia wynagrodzenia jest ustalenie z Klientem ściśle określonej stawki wynagrodzenia za wykonanie konkretnej usługi prawnej. Stosowany jest w głównej mierze w przypadku doraźnej pomocy prawnej w indywidualnych sprawach zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i na rzecz osób fizycznych jako klientów indywidualnych.

System rozliczenia godzinowy:

Za świadczone usługi prawne Kancelaria pobiera wynagrodzenie liczone stosownie do ilości godzin przepracowanych według rozliczenia ustalonych przez strony stawek godzinowych, które jest uzależnione od ilości czasu faktycznie poświęconego na przeanalizowanie konkretnego problemu prawnego. Stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie z klientem. Kancelarię można w dowolnym momencie poprosić o podanie szczegółów dotyczących sposobu obliczania wynagrodzenia. Stosowane jest w głównej mierze w przypadku doraźnej pomocy prawnej w indywidualnych sprawach zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i na rzecz osób fizycznych jako klientów indywidualnych.

System rozliczenia ryczałtowy:

Stała obsługa prawna wynagradzana jest w formie ustalonego z Klientem stałego miesięcznego ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od wstępnej analizy nakładu czasu pracy oraz zapotrzebowania klienta na świadczenie obsługi prawnej w rozliczeniu miesięcznym. Stosowane jest w przypadku doraźnej stałej kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń.

  • Rozliczenie ryczałtowe z limitem godzin – Klient w ramach ustalonej kwoty może korzystać ze ściśle określonego limitu czasu Kancelarii, po którego wykorzystaniu płaci stawkę godzinową. Ilość czasu jest tym większa, im wyższe jest wynagrodzenie ryczałtowe. Stawka godzinowa uiszczana po wykorzystaniu objętego ryczałtem czasu jest tym niższa im wyższy jest ryczałt;
  • Rozliczenie ryczałtowe bez limitu godzin – ustalona kwota wynagrodzenia pozwala na wykorzystywanie potencjału kancelarii w pełnym zakresie bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów – niezależnie od czasu poświęconego przez Kancelarię na świadczenie pomocy prawnej. Występowanie przez sądami oraz organami administracji publicznej rozliczane jest na odrębnych zasadach w zależności od wartości przedmiotu sporu lub charakteru sprawy, w szczególności dotyczy to przyznanych na rzecz strony kosztów zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika.

System rozliczenia budżetowy:

W przypadku stałej bądź doraźnej obsługi prawnej możliwe jest uzgodnienie maksymalnego budżetu opracowanego wspólnie z Klientem Kancelarii.

System rozliczenia przy windykacji wierzytelności:

W zakresie świadczenia usług prawnych dotyczących windykacji należności Klienta Kancelaria pobiera co do zasady opłatę wstępną za przyjęcie zlecenia windykacji na etapie przesądowym, sądowym i egzekucyjnym. Kancelarii przysługują od Klienta przyznane na rzecz strony koszty zastępstwa prawnego przez profesjonalnego pełnomocnika po ich wyegzekwowaniu od dłużnika. Kancelaria w umowie z Klientem przewiduje możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenia procentowego liczonego od kwoty wyegzekwowanych od dłużnika na rzecz Klienta wierzytelności według stawki procentowej ustalonej z Klientem w zależności od stopnia zawiłości sprawy oraz wartości przedmiotu sporu. Kancelaria przewiduje również możliwość ustalenia z Klientem uzależnienia wypłaty części wynagrodzenia od pomyślności wyniku sprawy dla Klienta.

Koszty dodatkowe:

Do każdego honorarium Kancelaria dolicza po ustaleniu z Klientem koszty związane z prowadzeniem danej sprawy. W szczególności są to koszty podróży, usług kurierskich oraz inne koszty związane ze świadczeniem usług prawnych ponoszonych przez Kancelarię. Ponad to wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi prawne jest powiększane o podatek VAT w wysokości 23%. Kancelaria niezwłocznie na bieżąco informuje Klienta o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego sytuację prawną i przedstawia warianty kolejnych działań procesowych oraz związane z nimi nakłady pracy i koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów, w szczególności podlegające uiszczeniu koszty wpisów sądowych i opłat skarbowych.