Wspólnoty mieszkaniowe

Waga

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Jagliński świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, w szczególności w następującym zakresie:

  • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej zarówno tzn. małych jak i dużych wspólnot mieszkaniowych bezpośrednio na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych lub w ramach współpracy z zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzania, redagowania oraz negocjowanie umów, w szczególności umów o roboty budowlane, umów o wykonanie remontu budynku lub budowli, umów najmu oraz dzierżawy lokali niewyodrębnionych znajdujących się w zasobach wspólnot mieszkaniowych;
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych;
  • windykacja przesądowa, sądowa i egzekucyjna należności Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat eksploatacyjnych należnych od właścicieli lokali wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych oraz kontrahentów;
  • przygotowywanie projektów uchwał Wspólnot Mieszkaniowych;
  • przeprowadzanie procedury korekty udziałów;
  • przygotowywanie pism do organów administracji publicznej oraz prowadzenie spraw administracyjnych i sądowo administracyjnych;
  • pomoc przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń, zezwoleń i koncesji;