Klienci indywidualni

Waga

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Jagliński świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w szczególności w następującym zakresie:

Sprawy cywilne

 • sporządzania, redagowania oraz negocjowanie umów;
 • sporządzania opinii prawnych;
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego;
 • wydanie nieruchomości;
 • windykacja należności przesądowa, sądowa i egzekucyjna;
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • naruszenie posiadania;
 • podział majątku wspólnego;
 • zasiedzenie;
 • zniesienie współwłasności;
 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji;
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
 • skarga na czynności komornika;
 • ochrona prawna przed egzekucją sądową;
 • pomoc w negocjacjach z wierzycielami;
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;
 • uzgodnienie treści Księgi Wieczystej;
 • odszkodowania za szkody na osobie;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
 • sprawy o zapłatę w postępowaniu upominawczym i nakazowym;
 • o nadanie klauzuli wykonalności;
 • o wyjawienie majątku;
 • o zawezwanie do ugody;
 • o zabezpieczenie;
 • o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu;
 • roszczenia z umów;
 • roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej;
 • sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę;

Sprawy rodzinne

 • alimenty;
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane;
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 • unieważnienie uznania dziecka;
 • rozwiązanie przysposobienia;
 • przysposobienie;
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i określenie sposobu jej wykonania;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia miedzy rodzicami;
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim;
 • uznanie dziecka;
 • rozwód;
 • separacja;
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za prace do rąk drugiego małżonka;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • o nadanie klauzuli wykonalności;
 • sprawy o zabezpieczenie alimentów;

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu;
 • złożenie oświadczenia spadkowego;
 • ustanowienie zarządcy;
 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
 • rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej;
 • zabezpieczenie spadku;
 • spis inwentarza

Sprawy z zakresu prawa pracy

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy;
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy;
 • sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane;
 • o zapłatę wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą;

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od decyzji organów rentowych dotyczących ubezpieczeń społecznych;
 • zastępstwo procesowe w sprawach przeciwko organom rentowym;

Sprawy karne oraz sprawy o wykroczenia

 • skarga na czynności Policji – wniosek pokrzywdzonego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 • zawiadomienia pokrzywdzonego o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego;
 • windykacja należności z wyroków karnych;
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach karnych;

Sprawy administracyjne i sądowo administracyjne

 • ochrona prawna przed egzekucją administracyjną;
 • sprawy o wydanie zaświadczenia przez organy administracji publicznej;
 • odwołania od decyzji organów administracji publicznej;
 • zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej;
 • sprawy o wznowienie postępowania;
 • sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji;
 • zastępstwo prawne w sprawach administracyjnych;
 • sprawy o rekompensaty zabużańskie;
 • pomoc przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń, zezwoleń i koncesji;
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowoadministracyjnych;
 • sporządzenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • sporządzenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;