E-Kancelaria i porady online

Możliwość skorzystania ze świadczenia usług prawnych poprzez „E-Kancelarię i porady online” za pośrednictwem Internetu to forma świadczenia usług przeznaczona dla Klientów Kancelarii zamierzających skorzystać z szybkiej pomocy prawnej okazjonalnie, w miarę doraźnych potrzeb, w indywidualnej sprawie, nie wymagająca bezpośredniego spotkania z Klientem, z której Klient może skorzystać przy pomocy poczty elektronicznej bez potrzeby wychodzenia z domu bądź siedziby firmy. Zapytanie Klienta skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Kancelarii jest bezpłatne do chwili ustalenia przez strony istotnych warunków wykonania usługi prawnej.

Korzystanie ze świadczenia usług prawnych poprzez „E-Kancelarię i porady online” za pośrednictwem Internetu odbywa się za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Kontakt.
Przejdź do formularza>>

Istotne warunki świadczenia usług prawnych poprzez „E-Kancelarię i porady online” za pośrednictwem Internetu zostały określone w Regulaminie świadczenia usług prawnych poprzez „E-Kancelarię i porady online” za pośrednictwem Internetu, którego treść została zamieszczona poniżej.

Regulamin świadczenia usług prawnych poprzez „E-Kancelarię i porady online” za pośrednictwem Internetu.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług prawnych poprzez „E-Kancelarię i porady online” za pośrednictwem Internetu przez Kancelarię Radcy Prawnego Dawid Jagliński, ul. Ignacego Łyskowskiego 37A/42, 87-100 Toruń, NIP 879-211-68-62 zwaną dalej Kancelarią.
 2. Kancelaria za pośrednictwem Internetu świadczy następujące usługi prawne:
  • udziela porad prawnych,
  • przygotowuje opinie i analizy prawne,
  • przygotowuje projekty pism procesowych oraz umów.
 3. W celu skorzystania z usługi E-kancelarii i porady online wystarczy skontaktować się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie na adres mailowy Kancelarii zapytania prawnego będącego przedmiotem zlecenia ze wskazaniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych dotyczących zapytania prawnego niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia.
 4. Skierowanie na adres Kancelarii zapytania prawnego jest bezpłatne do chwili ustalenia przez strony istotnych warunków wykonania usługi prawnej, która ma być przedmiotem zlecenia.
 5. Zapytania dotyczące udzielenia porady prawnej, przygotowania opinii lub analizy prawnej, przygotowania projektu pisma procesowego bądź umowy powinno dotyczyć jednego zagadnienia prawnego lub zagadnień prawnych ze sobą ściśle związanych zaistniałym stanem faktycznym w celu umożliwiania udzielenia odpowiedzi dotyczącej problemu prawnego oraz jego wyceny przez Kancelarię.
 6. Po przekazaniu na adres mailowy Kancelarii zapytania prawnego Kancelaria, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytania prawnego dotyczącego zlecenia usługi dokona wyceny usługi prawnej będącej przedmiotem zapytania i informację w tym zakresie dotyczącą wysokości wynagrodzenia za wykonanie usługi prawnej przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skontaktuje się z klientem telefonicznie na podany przez niego w zapytaniu numer telefonu.
 7. W przypadku konieczności doprecyzowania problemu prawnego Klienta dotyczącego skierowanego przez niego zapytania Kancelaria za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na podany przez niego w zapytaniu numer telefonu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytania prawnego dotyczącego zlecenia usługi, zwróci się do Klienta w celu udzielenia przez Klienta dodatkowych informacji dotyczących problemu prawnego Klienta. Po ustaleniu wszystkich okoliczności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi prawnej Kancelaria poda Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie kwotę należnego wynagrodzenia za wykonanie usługi prawnej oraz termin jej wykonania, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
 8. Po ustaleniu istotnych warunków wykonania usługi prawnej Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy Kancelarii ustalonego przez strony wynagrodzenia Kancelarii za wykonanie usługi prawnej. Z chwilą otrzymania przez Kancelarię informacji o wpłynięciu należnego wynagrodzenia na konto bankowe Kancelarii, Kancelaria niezwłocznie przystąpi do wykonania usługi prawnej w celu jej wykonania w terminie ustalonym przez strony.
 9. Wynagrodzenie należne Kancelarii za wykonanie usługi prawnej jest wnoszone przez Klientów z góry przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. 91 1020 5011 0000 9102 0131 8393.
 10. W przypadku zlecenia Kancelarii usługi o większej wartości, Kancelaria dopuszcza możliwość zaliczkowego uregulowania należności za usługę stosownie do porozumienia Klienta z Kancelarią.
 11. Kancelaria po wykonaniu usługi prawnej zleconej przez Klienta wystawi Klientowi fakturę VAT dokumentującą dokonane opłaty, w terminie 7 dni od otrzymania wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii i przesyła ją drogą pocztową do Klienta.
 12. Wykonane zlecenie Kancelaria przesyła Klientowi:
  • w przypadku zlecenia porady prawnej - wyłącznie pocztą elektroniczną,
  • w przypadki innych usług prawnych - pocztą elektroniczną oraz przesyłką pocztową na żądanie Klienta.
 13. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta bądź nieprawidłowo sformułowanego pytania lub zagadnienia prawnego.
 14. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi prawnej w przypadku, gdy zapytanie nie dotyczy zagadnienia prawnego lub jest sformułowane w sposób uniemożliwiający uzupełnienie go o dane i informacje umożliwiające wykonania usługi prawnej.
 15. Kancelaria świadczy usługi prawne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w trakcie wykonywania usługi prawnej.
 17. Klient może złożyć zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi prawnej przez Kancelarię. Zastrzeżenia dotyczące treści wykonanej usługi prawnej zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni i w przypadku ich uwzględnienia wykonana usługa prawna zostanie zgodnie z żądaniem Klienta niezwłocznie uzupełniona lub poprawiona.
 18. W przypadku zaistnienia sporów dotyczących wykonania usługi prawnej, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii.
 19. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego umieszczenia na stronie internetowej www.kancelaria-jaglinski.pl w zakresie zleceń przyjętych do realizacji od dnia jego publikacji.